2000 West John Street #219, Champaign, Illinois 61821, United States
Shambayati

Books by Parvin Shakiba Scholar and literature and culture

Parvin Shakiba - Articles and Essays

$12.00

Pay with PayPal or a debit/credit card

گزیدهء مقالات و سخنرانیها در سه بخش: پیرامون فرهنگ کهن ایرانی، دربارهء زنان، و گوناگون؛ در ۵۳۰ صفحه که به تاریخ ۱۳۷۸ خـورشیدی در ایلینویـز بـه چـاپ رسـیده و انتشار یافته است.  بها: ۱۲ دلار  

Table of contents فهرست عناوين

:گوناگون

بازتاب رویدادهای تاریخی و اجتماعی در شعر فارسی: نخست به دعوت «گروه بررسی مسائل ایران» به سال ۱۳۶۲ دردانشگاه برکلی ایراد شد. سپس در مجمعی از فرهنگدوستان ایالت نیوجرسی ارائه گردید. ونیز بخشهایی از آن در چند شمارهء ماهنامهء «پر» به چاپ رسید


نگاهی به سیرعرفان دراندیشهء ایرانی و درشعر فارسی: به درخواست دانشجویان دورهء دکتری رشته های گوناگون دانشکاه ایلینویز که خواهان آشنایی با تاریخ تصوّف در ایران بودند، درسال ۱۳۷۴ ایراد شد. سپس به سال ۱۳۷۸ در مجمعی از فرهنگدوستان ایالت نیوجرسی، ارائه گردید


 زندگی با شعر حافظ: نخست به سال ۱۳۴۴ در نشریّهء مهرگان - نامهء ادارهء کلّ آموزش و پرورش آذربایجان شرقی- در تبریز به چاپ رسید. سپس به سال ۱۳۶۶ درشمارهء ۱۸ ماهنامهء« پر» تجدید چاپ شد


حدیث کهنه و نو در شعر فارسی: نخستین بار به دعوت یک انجمن فرهنگی در سن خوزه، به سال ۱۳۶۵ ایراد شد. سپس در سالهای بعد، در دانشگاههای ایلینویز، میشیگان، جورج واشنگتن، و به درخواست انجمنهای فرهنگی در بوستن و شیکاگو ارائه گردید


شاگردی که از استاد فراتر رفت: به سال ۱۳۶۵ به دعوت یک انجمن فرهنگی در برکلی، در جلسه ای که برای بزرگداشت احمد شاملو (ا. بامداد) برپا بود، ایراد شد

:دربارهء زنان

زن در ایران باستان و در کشورهای باستانی دیگر: به سال ۱۳۷۱ در یکی از شماره های فصلنامهء «اسپند» به چاپ رسید. سپس در نشریّهء «ایران زمین» تجدید چاپ شد


توصیف و تجسّم زیبایی زن در مثنویهای بزمی، شامل دو بخش: 1- «ویس و رامین» فخرالدّین اسعد گرگانی 2- «خسرو و شیرین» نظامی گنجه ای. مقدّمه و بخش یکم به صورت پیوست ماهنامهء «پر» در فروردین ۱۳۷۰ و بخش دوّم در یکی از شماره های آن ماهنامه انتشار یافت


نقش و تصویر زن درشاهنامهء فردوسی: به سال ۱۳۶۶ در دو شمارهء نشریّهء «نیمهء دیگر» به چاپ رسید


توجّه و اشارهء شاعران و نویسندگان دوران مشروطه به مسائل مربوط به زن: به سال ۱۳۷۸ در کتاب «نگرشی بر زن و جنسیّت در دوران مشروطه - از انتشارات کانون پژوهش تاریخ زنان ایران - منتشر شد


تلاش از پس پردهء حجب و حجاب: در سال ۱۳۶۹ به دعوت «فرهنگسرای نیما» در شیکاگو به مناسبت روز جهانی زن، ایراد شد. سپس به درخواست انجمن فرهنگی «شباهنگ» در فیلادلفیا به سال ۱۳۷۷ ارائه گردید


سه چهره و سه شیوه: در پاییز ۱۳۷۷ در فصلنامهء «اسپند» شمارهء سی و پنجم، سال نهم، ویژهء پروین اعتصامی به چاپ رسید

:پیرامون فرهنگ کهن ایرانی

 سرزمین باستانی ایران: دریکی از شماره های فصلنامهء «اسپند» انتشاریافت


مهرپرستی: این گفتار همراه با «سرزمین باستانی ایران» نخست به تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۵ در تالار سخنرانی کتابخانهء ملّی تبریز، ایراد شد. سپس به دعوت «گروه بررسی مسائل ایران» به سال ۱۳۶۳ دردانشگاه برکلی، زیرعنوان «سرزمین باستانی ایران و آیین مهردرایران باستان» ارائه گردید


راز مهر: سالها پیش درنشریّهء مهرگان - نامهء ادارهء کلّ آموزش و پرورش آذربایجان شرقی - در تبریز به چاپ رسید. سپس به سال ۱۳۶۵ در شمارهء ۸ ماهنامهء« پر» تجدید چاپ شد. پس از آن به درخواست یک انجمن فرهنگی در شیکاگو به سال ۱۳۷۱ با انجام تغییراتی به صورت گفتار درآمد و ایراد شد


جشنهای ایرانی: نخست در ۲۱ مهرماه ۱۳۴۴ زیرعنوان «مهرگان و دیگرجشنهای ایرانی» درنامهء ادارهء کلّ آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، درتبریز به چاپ رسید. سپس بخشی از آن به عنوان «جشن مهرگان» به سال ۱۳۶۵ درشمارهء ۹ ماهنامهء« پر» تجدید چاپ شد


جشن سده و بزرگداشت آتش: به سال ۱۳۶۵ درشمارهء ۱۲ ماهنامهء« پر» به چاپ رسید


تیرگان، ستارهء تِشتر، و تیر آرش کمانگیر: به سال ۱۳۶۵ درشمارهء ۶ ماهنامهء« پر» منتشر شد


فرَوَهَر و جشن فروردین: به سال ۱۳۶۶ در شمارهء ۱۵ ماهنامهء« پر» منتشرشد


اناهیتا، بغبانوی زیبای آبها: به سال ۱۳۶۸ در یکی از شماره های ماهنامهء« پر» انتشاریافت
فرّ ایزدی: درفروردین ۱۳۶۶ به پیوست ماهنامهء «پر» به چاپ رسید


یکتاپرستی درایران باستان: نخستین بار به تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۴۴ خورشیدی درتالار سخنرانی کتابخانهء ملّی تبریز، ایراد شد. سپس سه چهارسال بعد، درتهران درمدرسهء عالی دختران، ارائه گردید


اردا ویرافنامه، رسالة الغُفران، سیرُالعِباد اِلیَ المَعاد، و کمدی الهی: به سال ۱۳۶۸ دریکی از شماره های ماهنامهء «پر» منتشر شد